Навигация

Из опыта использования Лессон стади - особой формы исследования урока

В статье рассмотрена особая форма исследования урока Лессон стади из опыта исследования. Описана поэтапная работа по технологии, описаны результаты использования Лессон стади.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 14.11.2022

О новых подходах в преподавании на уроках русского языка и литературы

В статье описаны новые подходы из опыта работы в преподавании на уроках русского языка и литературы

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 14.11.2022

Формы и методы организации самостоятельной работы учащихся начальных классов

Актуальность работы обусловлена тем, что правильно выбранные форма и метод организации самостоятельной работы ученика на начальных этапах, могут положительно отразиться на формировании его компетентности. В результате у учащихся будет развиваться креативное мышление, видение проблемы, возможность самостоятельно принимать решения, способность к активной умственной деятельности.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 14.11.2022

Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында 9-11 сыныптарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыратын әдіс-тәсілдер

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту — бүгінгі заманның талабы. Соның ішінде оқу сауаттылығы- оқушылардың жазба мәтіндерді түсінуі және қолдануы, мәтін барысында ой толғауы, жаңа білім игерудегі әдіс-тәсілдерді қолдануы, әлеуметтік ортаға бейімделуі. Яғни, оқу сауаттылығының негізі — мәтінмен жұмысты толық қалыптастыру болып табылады. Қазақ тілі сабақтары тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларының ерекшеліктері арқылы іске асады. Сондықтан күнделікті сабақты дағдылар ерекшелігін ескеріп құру, оқу сауаттылығын арттыруда маңызды роль атқарады.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 14.11.2022

Қазақтың ұлттық ойындарын балабақшада тиімді қолдану

Қазақтың ұлттық ойындарының қалыптасу ке-зеңі сонау адамзат баласының жаратылған, де-мек Қазақстан жерінде қалыптасқан алғашқы қауымдық құрылыстан басталады. Ойнап жүр-ген «Бес тас», «Асық», «Садақ ату» сияқтылар шамамен 5000 жылдар бұрын пайда болды.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 14.11.2022

Инновациялық технология элементтерін тиімді пайдаланудың жолдары

Инновация - педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа оқу бағдарламалары

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 14.11.2022

Подготовка студентов к профессиональной деятельности

В мире очень много различных профессий. Все они очень важны и необходимы

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 14.11.2022

Ағылшын тілі сабақтарында ойындарды қолдану

Шет тілдерін оқыту – өте қызықты және өте жауапты іс-әрекет. Жаңа заман мұғалімдерден бұл мәселеге жаңа көзқарасты талап етеді. Ойын оқушылардың ақыл – ой әрекетін күшейтеді; ойын арқылы балалар әлеуметтік функцияларды, мінез-құлық нормаларын игереді; жан-жақты дамиды.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 04.11.2022

Современные тенденции вокального обучения

21 век внес много изменений в нашу жизнь, в том числе и в музыкальную. И это не плохо, мы развиваемся, совершенствуемся в нашей любимой профессии.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 04.11.2022

Игры и упражнения для кистей рук и пальцев

Предложены эффективные упражнения для кистей рук и пальцев способствующие подготовке кисти к письму и повышения работоспособности коры головного мозга, улучшению артикуляционной моторики, развитию речи.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 04.11.2022