Навигация

Практика - средство формирования профессиональных навыков студента

Практика – это важнейший элемент в процессе образования, который способствует формированию профессиональных навыков у студентов. Теоретические знания, полученные в ходе учебы, без практического применения зачастую остаются абстрактными и не дают полной картины о будущей профессии.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 04.06.2024

Методические рекомендации учителям-дефектологам по формированию знаний у детей младшего школьного возраста с умеренными интеллектуальными нарушениями на уроке счет

В данной статье представлены рекомендации по формированию знаний на уроках счет в специальной школе. Рекомендации могут быть использованы дефектологами в работе с детьми младшего школьного возраста. Статья включает себя виды заданий по счету.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 04.06.2024

Методика развития физических качеств на уроках физической культуры

Статья посвящена вопросу физической подготовленности учащихся старшего школьного возраста. Описана методика повышения уровня отстающих физических качеств старшеклассников на уроках физической культуры в школе.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 29.05.2024

Ұстаз мәртебесі

Мұғалімнің орны, рөлі, баланың өмірге деген көзқарасын қалыптастырудағы әсері қандай екендігі жайлы айтылады.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 29.05.2024

Химияны оқытудағы және ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудағы оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту үшін зерттеудің, ғылыми жоба жасаудың тиімділігі

В данной статье рассматривается вопрос о развитии познавательных навыков учащихся, умении самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве с помощью разработки проекта освоения темы или раздела по курсу химии.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 29.05.2024

Адаптация классических педагогических методик к современным методам обучения игре на фортепиано

В современном мире классические педагогические методы не всегда находят отклик у учеников. Чтобы заинтересовать детей, необходимо искать новые подходы к обучению. Данная статья о необходимости адаптации классических методик к современному миру.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 29.05.2024

Университеттегі «сертификатталған маманның» дипломдық жұмысы

«Сертификатталған маманның» дипломдық жұмысы нақты өндірістік немесе ғылыми-техникалық мәселенің шешімдерін қажетті талдаумен, шешу әдісін таңдаумен – техникалық, экономикалық, экологиялық және басқа негіздемелермен зерттейтін жоба немесе жұмыс түрінде ұсынылады.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 27.05.2024

Магистрлердің қорытынды біліктілік жұмысына қойылатын талап-тар университетте (магистрлік диссертация)

Магистратура (магистратура) келесі қызмет түрлеріне бағытталған жоғары білімнің екінші деңгейі болып табылады: ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық, ұйымдастырушылық-басқару, ғылыми-педагогикалық және т.б. Білім берудің осы деңгейін аяқтағаннан кейін бітіруші диплом беріледі. магистр дәрежесі (біліктілік).

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 27.05.2024

Магистрлік жұмыстың құрылымы мен мазмұны

Магистрлік диссертация – автор жария қорғауға ұсынған нәтижелер мен ғылыми ұстанымдардың жалпыланған баяндалуынан тұратын теориялық немесе эксперименттік ғылыми жұмыс.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 27.05.2024

Университет бакалаврларының қорытынды біліктілік жұмыстары

Бакалавр – жоғары білімнің бірінші деңгейі, ол негізгі болып табылады. Бакалавриаттың негізгі сипаттамасы практикалық-бағдарлы оқыту болып табылады. Студент (бакалавр) таңдаған саласы бойынша білімнің кең саласында іргелі дайындықтан өтеді. Бiлiм берудiң осы деңгейiн аяқтағаннан кейiн бітірушіге бакалавр дәрежесі (біліктілігі) бар жоғары кәсіптік білім туралы диплом беріледі.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 27.05.2024